Personvernerklæring

 

Oppdatert: 1. juni 2018

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan ManpowerGroup AS innhenter og behandler personopplysningene dine, i samsvar med gjeldende lovkrav.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er ManpowerGroup AS, inklusive våre datterselskaper, registrert i Norge. 

Personopplysningene vi innhenter vil bli kontrollert og behandlet av ManpowerGroup eller i fellesskap med selskaper tilknyttet oss.

Denne personvernerklæringen gjelder for:

Denne erklæringen gjelder ikke for ansatte i ManpowerGroups administrasjon.

Hva beskriver personvernerklæringen?

Personvernerklæringen beskriver de ulike typene personopplysninger eller personlig informasjon vi innhenter, måten vi bruker disse opplysningene på, måten vi behandler og beskytter opplysningene vi innhenter, tidsperioden vi lagrer disse, hvem disse deles med, hvem de overføres til og rettighetene du som enkeltperson har i tilknytning til vår bruk av dine personopplysninger. Vi beskriver også hvordan du kan kontakte oss angående vår personvernpraksis. Personvernpraksisen kan variere blant landene vi opererer i, i henhold til lokal praksis og lovfestede krav. Du kan se spesifikke, lokale vilkår ved å gå til lokale nettsteder.

Klikk på en av lenkene nedenfor for å gå direkte til gjeldende avsnitt:

Informasjon vi samler inn

Vi samler inn personopplysninger om deg på ulike måter, som eksempel via nettstedene våre, gjennom sosiale medier, på arrangementer, via telefon og mail, via jobbsøknader og rekruttering og i forbindelse med vårt samarbeid med kunder og leverandører. Vi kan innhente et utvalg personopplysninger avhengig av forholdets art, inkludert, men ikke begrenset til (som tillatt etter lokale lover):

Hvis du er ansatt, har søkt på en stilling eller har registrert en profil for å søke på fremtidige stillinger, kan vi også samle inn følgende personopplysninger:

Samt der lovpålagt samtykke har blitt gitt av deg:

I tillegg kan vi samle inn informasjon du oppgir om andre personer, slik som informasjon om nærmeste pårørende ved nødstilfeller og alder på barn.

Slik bruker vi informasjonen vi samler inn

Vi samler inn og bruker informasjonen som er beskrevet ovenfor til følgende formål (hvis det er tillatt i henhold til lokal lovgivning):

All behandling av personopplysninger vil være basert på tilstrekkelig juridisk grunnlag og kan falle inn under en rekke behandlingsgrunnlag/-kategorier, inkludert:

a) samtykke eller et eksplisitt samtykke fra deg, der det er pålagt av gjeldende lov;

b) for å påse at vi overholder lov- eller kontraktfestede krav eller krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt med deg [f.eks behandling av personopplysninger for å påse at lønn og skatt blir betalt].

c) dersom det er nødvendig for å ivareta vår berettigete interesse [f.eks. for å kunne gi deg tilgang til våre nettbaserte tjenester].

I tillegg til aktivitetene som nevnt ovenfor, og hvis du er en medarbeider eller søker på en stilling, vil vi bruke informasjonen som er beskrevet i denne personvernerklæringen til følgende formål:

  1. Tilby deg jobbmuligheter og arbeid
  2. Ivareta personaladministrasjon, inkludert administrasjon av betingelser, lønn, prestasjonsoppfølging m.m.
  3. Tilby deg andre tjenester, slik som opplæring, karriererådgivning og hjelp til å bytte jobb
  4. Vurdere dine kvalifikasjoner til stillinger
  5. Utføre dataanalyser, slik som å (i) analysere vår database av jobbsøkere og medarbeidere, (ii) evaluere individuell prestasjonsevne og jobbrelaterte ferdigheter, (iii) identifisere manglende ferdigheter, (iv) bruke informasjon til å finne enkeltpersoner og potensielle muligheter, og (v) analysere (trender om arbeidsmarkedet)

Berettiget interesse

ManpowerGroup kan behandle personopplysninger for visse legitime forretningsformål, blant annet:

Når vi behandler data for slike formål, vil vi påse at vi har stort fokus på rettighetene dine og at vi tar disse i betraktning.

Måten vi behandler og beskytter personopplysninger

Vi behandler personopplysningene vi innhenter på grunnlag av formålene definert over og i henhold til våre interne retningslinjer for lagring. Dette for å sikre at personopplysningene dine ikke lagres lengre enn nødvendig.

Vi opprettholder sikkerhetstiltak for å verne personopplysningene dine mot utilsiktet, ulovlig eller uautorisert ødeleggelse, tap, endring, tilgang, offentliggjøring eller bruk. For å sikre hensiktsmessig sikkerhet og konfidensialitet for personopplysningene, benytter vi følgende sikkerhetstiltak:

Tidsperioden vi lagrer personopplysningene vi innhenter

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig av hensyn til juridiske forpliktelser og avhengig av hvilket formål personopplysningen er innhentet til. Vi fastslår denne spesifikke tidsperioden ved å ta følgende i betraktning:

 

Informasjon vi deler

Vi deler ingen personopplysninger vi samler inn om deg, unntatt slik det er beskrevet i denne personvernerklæringen eller i egne erklæringer som blir gitt i forbindelse med spesielle aktiviteter. Vi deler personlig informasjon med leverandører som utfører tjenester på våre vegne basert på våre instrukser. Vi tillater ikke at disse leverandørene skal bruke eller oppgi informasjonen, hvis det ikke er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller oppfylle juridiske krav. Vi kan også dele dine personopplysninger (i) med våre datterselskaper og søsterselskaper, (ii) hvis du er jobbsøker, med kunder som kan ha ledige jobbmuligheter eller er interessert i å ansette våre jobbsøkere, og (iii) med andre vi samarbeider med, for å finne en jobb til deg.

I tillegg kan vi oppgi informasjon om deg (i) hvis lov eller forskrift krever at vi gjør det, (ii) til myndigheter eller andre statlige instanser der det foreligger en forespørsel om rettmessig redegjørelse, og (iii) når vi mener en redegjørelse er nødvendig eller riktig for å forhindre fysisk skade eller økonomisk tap, eller i forbindelse med etterforskning ved mistanke om eller faktisk straffbar eller ulovlig aktivitet. Vi forbeholder oss også retten til å overføre personopplysninger vi har om deg i tilfelle vi selger eller overfører hele eller en del av vår virksomhet eller våre verdier (inkludert ved en omorganisering, virksomhetsoverdragelse, oppløsning eller avvikling).

Dataoverføringer

Personopplysningene dine kan overføres til og behandles i ett eller flere andre land, i eller utenfor EU/EØS. Vi overfører bare opplysningene om deg til land utenfor EU/EØS som EU-kommisjonen mener gir deg et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, eller der hvor vi har iverksatt passende sikkerhetstiltak for å sikre ditt personvern.

Dine rettigheter

Der det er pålagt av gjeldende lov, har du følgende rettigheter:

a) Rett til innsyn: Du har rett til å se opplysningene vi besitter om deg.

b) Rett til korrigering: Dersom personopplysningene vi har om deg er feilaktige, kan du be om at opplysningene blir oppdatert eller på annen måte korrigert.

c) Rett til sletting: Du har som hovedregel rett til å få slettet dine personopplysninger. Forhold kan imidlertid gjøre at sletting ikke kan utføres, dette vil vi i så fall gi deg konkret informasjon om.

d) Rett til dataportabilitet: Du har rett til å motta opplysninger som du har gitt oss i et digitalt format, samt få opplysningene overført til en annen virksomhet dersom det er teknisk mulig. Denne retten gjelder for opplysninger som behandles på automatisert/digital måte og omfatter kun opplysninger du har gitt oss, eksempelvis ved CV-registrering.

e) Rett til å registrere klage hos Datatilsynet: Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger er i strid med loven.

Når behandlingen er basert på samtykke kan du når som helst trekke samtykket tilbake.

Hvis du har behov for mer informasjon om vår behandling av personopplysningene dine eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du se avsnittet «Slik kontakter du oss» under.

Oppdateringer av vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen (inkludert alle tillegg) kan bli jevnlig oppdatert for å gjenspeile endringer i vår praksis for behandling av personopplysninger. Ved betydelige endringer vil vi varsle deg ved å legge ut en tydelig merknad på våre nettsteder, og øverst i personvernerklæringen vil det stå når den sist ble oppdatert.

Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål, innspill eller kommentarer om vår personvernerklæring kan du skrive til: [email protected]

 


 top